Kolektory poziome

  • Uponor horizontal collector graphic
  • Uponor horizontal collector
  • Diagram horizontal collector

Idealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych i mniejszych obiektów przemysłowych

Kolektory poziome Uponor to wymienniki ciepła, które są umieszczone w górnej warstwie gruntu poniżej strefy przemarzania – nie głębiej niż dwa metry. Istotną zaletą kolektorów poziomych jest niski koszt inwestycyjny przy stosunkowo wysokim współczynniku wydajności sezonowej. Kolektor poziomy to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie spośród wszystkich rozwiązań wykorzystujących energię geotermalną.

W zależności od indywidualnych wymagań i warunków poszczególne pętle rur są układane w odstępach od 0,5 do 1,5 m (przy średnicach rur 40 mm odległości wynoszą od 1,2 do 1,5 m) – podobnie jak w przypadku ogrzewania podłogowego. Rury zasilające i powrotne w poszczególnych pętlach są połączone z kolektorem zbiorczym i kierowane do pompy ciepła.

Ze względu na fakt, że system jest umieszczany na niewielkiej głębokości, największy wpływ na jego działanie mają zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie promieniowanie słoneczne (a także wiatr, deszcz, topniejący śnieg). W okresie zimowym, gdy ilość energii słonecznej jest ograniczona, system wymaga najwyższej produkcji, latem natomiast odwrotnie. Aby system kolektorów poziomych działał z dobrą wydajnością, energia zgromadzona w ziemi w okresie letnim powinna być maksymalnie wykorzystana zimą. Wilgoć, pochodząca z naturalnej wody gruntowej, deszczu lub topniejącego śniegu ma bardzo duże znaczenie dla całego procesu. Aby kolektor poziomy mógł maksymalnie zużytkować potencjał energetyczny gruntu, musi być on ułożony poniżej granicy przemarzania. Należy unikać nadsypywania gruntu nad kolektorem czy trwałego zabudowywania go powierzchnią np. w postaci asfaltu, ponieważ dodatkowa warstwa utrudnia penetrację promieni słonecznych.

Pętle kolektora gruntowego Uponor składają się z rur PE-Xa wytwarzanych z polietylenu sieciowanego. Jest on bardzo elastyczny i nie ulega pękaniu pod wpływem dużych obciążeń mechanicznych. W związku z tym rury można układać bezpośrednio w ziemi, bez podsypki piaszczystej czy żwirowej, zgodnie z niemieckim atestem DVGW W 400-2. Wydobyta ziemia może posłużyć do zasypywania wykopów, co pozwala zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze.

Dzięki eliminacji piasku można zużytkować całą pojemność cieplną ziemi, bez zmniejszenia wydajności pozyskiwania energii. Przewodność cieplna piasku nie jest tak dobra, jak w przypadku innych rodzajów gleby, gdyż nie zatrzymuje wody czy wilgotności, stąd zdolność ekstrakcji jest mniejsza. Ponadto w związku z tym, że instalacja rur Uponor PE-Xa nie wymaga użycia podsypki piaskowej, ilość przestrzeni potrzebnej na ułożenie kolektorów jest mniejsza. Podsypki piaskowej wymagają natomiast standardowe rury PE100.

Główne zalety kolektorów poziomych

  • Łatwa instalacja
  • Stosunkowo niskie koszty inwestycyjne
  • Dobra wydajność roczna systemu
  • Niewielka głębokość instalacji i brak wpływu na równowagę wód gruntowych
  • Idealne rozwiązanie dla domów jedno- i wielorodzinnych, a także mniejszych budynków handlowych i przemysłowych.
Zamknij