Promocje i konkursy

REGULAMIN KONKURSU „25 lat Uponor w Polsce”

§ 1. Postanowienia ogólne.

 

 1. Organizatorem Konkursu jest WILLS INTEGRATED Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Życzliwej 33/2 (zwany dalej „Organizatorem”), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000416404, NIP: 8943038718, Regon: 021854740.

   

 2. Konkurs prowadzony jest na zlecenie firmy UPONOR (UPONOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolejowej 5/7, 01-217 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024111, NIP: 113-01-05-560, Regon: 010979720) w celu promocji 25-lecia marki Uponor w Polsce.

   

 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest przeprowadzany na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

   

 4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

   

 5. Konkurs zostanie przeprowadzony przy użyciu serwisu Facebook, na fanpage Uponor Polska (https://www.facebook.com/UponorPolska/) zwanym dalej „Fanpage”.

   

 6. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

   

 7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis społecznościowy Facebook.

   

 8. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w Regulaminie, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go oraz poddaje się jego warunkom.

 

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

 

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne i Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z brania udziału w Konkursie informując o tym Organizatora.

   

 2. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada swój profil w serwisie Facebook (dalej jako “Uczestnik”).

   

 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby działające na zlecenie Organizatora w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodziny wszystkich wymienionych wcześniej osób, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, powinowaci, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

   

   

 4. Uczestnik biorąc udział w Konkursie, oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

 

§ 3. Nadzór nad prawidłowością Konkursu

 

Organizator, przed rozpoczęciem Konkursu, powoła Komisję Konkursową, w dalszej części Regulaminu zwaną „Komisją”. W skład Komisji wejdą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie zwycięzców Konkursu. Komisja będzie w szczególności odpowiedzialna za:

 

 1. Zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowo zgłoszonym Uczestnikom;
 2. Zabezpieczenie zgodności wyboru zwycięzców z postanowieniami Regulaminu i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności;
 3. Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji związanych z uczestnictwem i przebiegiem Konkursu.

 

§ 4. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie trwania Konkursu tj. od 03.06.2020 r. od godz. 13:00 do 21.06.2020 r. do godz. 23.59 wykonać zadanie konkursowe. W przypadku wpłynięcia małej liczby zgłoszeń Organizator konkursu może podjąć decyzję o wydłużeniu czasu trwania konkursu lub o odwołaniu konkursu. Organizator konkursu jest uprawniony do odwołania konkursu z powodu niskiej jakości nadesłanych zgłoszeń.

   

 2. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu pod postem konkursowym w serwisie Facebook na fanpage’u Uponor Polska (w terminie trwania konkursu) zdjęcia prezentującego instalacje i systemy Uponor. Zdjęcie konkursowe powinno przedstawiać wyłącznie produkty Uponor i nie może zawierać produktów firm konkurencyjnych. Spośród wszystkich prawidłowo zamieszczonych Komentarzy, w w/w okresie trwania Konkursu, Komisja wybierze trzech laureatów, którzy otrzymają wskazane w regulaminie nagrody. Zgłoszenia konkursowe niespełniające wymagań opisanych w zd. 2 niniejszego ustępu będą odrzucane.

   

 3. Zamieszczone Komentarze nie mogą zawierać treści niecenzuralnych, obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie mogą przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

   

 4. Uczestnik zamieszczając Komentarz w ramach Konkursu, udziela Organizatorowi i UPONOR niewyłącznej, nieodpłatnej, 10-letniej licencji na dowolne wykorzystanie opublikowanego Komentarza przez Organizatora, w szczególności poprzez dodanie logo Organizatora, publiczne wystawianie i rozpowszechnianie, w tym poprzez publikację w Internecie, w kanałach social mediowych Organizatora, wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu i działalności Organizatora, marki Uponor, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. Jednocześnie Uczestnik upoważnia Organizatora i wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora opracowań Komentarza, a w szczególności jego przeróbek i adaptacji.

   

 5. Jeden Uczestnik Konkursu może umieścić nie więcej niż jeden Komentarz.

   

 6. Z chwilą umieszczenia Komentarza w sposób określony w niniejszym paragrafie Uczestnik Konkursu oświadcza, że Komentarz nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych praw osób trzecich, a Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do jego zamieszczenia i upublicznienia.

 

 

§ 5. Zasady wyłaniania Zwycięzców.

 

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję tylko spośród Uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 4 niniejszego Regulaminu.

   

 2. Spośród wszystkich prawidłowo umieszczonych Komentarzy Komisja wyłoni trzy najlepsze, najciekawsze i najbardziej kreatywne odpowiedzi na zadanie konkursowe, a ich autorom zwanym w dalszej części Regulaminu „Zwycięzcami” przyzna nagrodę opisaną w § 6 ust. 1a.

   

 3. Do dnia 22.06.2020 r. Organizator poinformuje Zwycięzców Konkursu o wygranej poprzez wysłanie informacji na prywatny profil danego Zwycięzcy w serwisie społecznościowym Facebook w terminie do dnia 23.06.2020 r. z prośbą o przesłanie potwierdzenia przyjęcia nagrody wraz z dostarczeniem następujących danych: imię, nazwisko, pełny adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego, e-mail Organizatora: k.chruszczewska@wills.pl.

   

 4. W przypadku niedostarczenia wszystkich w/w danych przez danego Zwycięzcę oraz przedmiotowego oświadczenia w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wygranej, osoba taka zostanie wykluczona z Konkursu, a jej prawo do nagrody wygasa. W takiej sytuacji Komisja wybierze kolejną osobę, aż do wyłonienia wszystkich Zwycięzcy, który spełnia wszystkie wymogi stawiane w niniejszym Regulaminie.

 

§ 6. Nagrody.

 

 1. W ramach Konkursu dla trzech laureatów przeznaczone są zestawy nagród składające się ze spodni roboczych, rękawiczek oraz multitoola o wartości każdego z zestawów na kwotę 132,63 zł.  

   

 2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego), ani możliwość przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią.

   

 3. Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora w terminie 5 dni roboczych od dnia przesłania przez Zwycięzcę wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 5 ust. 3-4.

   

 4. Celem otrzymania Nagrody, Zwycięzca musi przekazać do Organizatora następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.

   

 5. Organizator zastrzega możliwość zmiany Nagrody, jeśli przyznanie jej będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do przyznania Nagrody o wartości identycznej lub zbliżonej do Nagród wymienionych wyżej.

   

 6. Wysyłka nagród odbywa się jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do każdej nagrody głównej przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna wyliczona według wzoru "[10/9*X] – X". Nagrodę zaokrągla się do pełnych złotych. Dodatkowa nagroda pieniężna przewidziana jest na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranej. Nagroda ta zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej zgodnie z art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Korzystając z powyższego wzoru, wstępna kwota podatku to: 44,21 zł. Nagroda pieniężna nie zostanie przekazana Laureatowi tylko zostanie rozliczona na poczet podatku i uiszczona przez Fundatora Konkursu na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego Laureata. W przypadku zrzeczenia się lub nieodebrania nagrody rzeczowej, podatek od nagrody, o którym mowa powyżej nie zostanie naliczony, a Uczestnik Konkursu utraci prawo do dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w niniejszym punkcie. Za pobranie i odprowadzenie podatku, o którym mowa powyżej, do urzędu skarbowego odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator, przy czym uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność za podanie swoich prawidłowych danych do dopełnienia obowiązku fiskalnego. Celem otrzymania Nagrody, Laureat musi przekazać do Organizatora następujące dane: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, nazwa urzędu skarbowego, w którym rozlicza się Laureat.

 

§ 7. Zmiana regulaminu Konkursu

 

Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw uczestników Konkursu.

 

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Koordynatora na adres: WILLS INTEGRATED Sp. z o.o., ul. Życzliwa 33 lok. 2 53-030 Wrocław, z dopiskiem „25 lat Uponor w Polsce”. Reklamacje należy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania Zwycięzców listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

   

 2. Nadesłane reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

   

 3. Postępowanie reklamacyjne nie dotyczy werdyktu Komisji, który stanowi wyraz subiektywnej oceny nadesłanych zgłoszeń.

 

§ 9. Ochrona danych osobowych i postanowienia końcowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe Uczestników w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Podstawą prawną udostępnienia danych stanowi uzasadniony interes realizowany przez Organizatora oraz realizacja zobowiązań Organizatora wobec Uczestników.

   

 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności na zasadach przewidzianych ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

   

 3. Podanie danych osobowych, ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem niezbędnym do przekazania Nagrody. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.

   

 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w trybie i na zasadach przewidzianych w prawie.

   

 5. Dane osobowe zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie dla celów Konkursu, w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania im Nagrody i jej rozliczenia.

   

 6. Dane osobowe Zwycięzców będą przetwarzane przez Organizatora do czasu realizacji Konkursu i wydania nagrody oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.

   

 7. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom którym Organizator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym Koordynatorowi Konkursu, podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych Organizatora, realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną.

   

 8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających w szczególności z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym nieprzestrzegania zasad Regulaminu, Organizator lub Koordynator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć daną osobę z Konkursu.

   

 9. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540).

 

Regulamin obowiązuje od 03.06.2020 r.