Informacja o europejskim rozporządzeniu REACH

  • Reach
Czym jest REACH?
Rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej na temat chemikaliów zostało poddane przeglądowi i zastąpione rozporządzeniem REACH (WE Nr 1907/2006), które weszło w życie 1 czerwca 2007 roku. Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów - REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemical substances) łączy i uzupełnia kilka dotychczas obowiązujących wspólnotowych tekstów prawnych dotyczących substancji chemicznych. Celem nowego rozporządzenia jest przekazywanie szczegółowych informacji na temat tych substancji produkowanych bądź importowanych do Wspólnoty Europejskiej. Ponadto realizacja postanowień zawartych w rozporządzeniu umożliwia zmniejszenie ryzyka związanego z wykorzystywaniem chemikaliów.

Jakie zmiany niesie ze sobą REACH?
Rozporządzenie REACH opiera się na zasadzie, że odpowiedzialność za stosowanie chemikaliów ponoszą firmy działające w różnych dziedzinach przemysłu. Rozporządzenie obowiązuje w odniesieniu do producentów i importerów oraz użytkowników przemysłowych i komercyjnych/firmy zajmujących się dalszym przetwarzaniem chemikaliów. Zgodnie z zasadą odwrócenia ciężaru dowodowego, REACH przenosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo związane z chemikaliami na te strony. W przyszłości muszą one udowodnić, że użytkowanie ich produktów nie stanowi zagrożenia i że nie stanowią one zagrożenia dla firm zajmujących się dalszym przetwarzaniem chemikaliów oraz konsumentów ani nie zanieczyszczają środowiska. Nie jest to już odpowiedzialność agencji krajowych.

Jakie są skutki wprowadzenia w życie zaleceń rozporządzenia REACH?
Według rozporządzenia REACH, wszelkie substancje produkowane bądź importowane w ilości większej niż jedna tona na rok, muszą być zarejestrowane przez Europejską Agencję Chemikaliów (ang. ECHA) w Helsinkach (przepis nie dotyczy polimerów). Dlatego w formie dokumentacji rejestracyjnej podawane są szczegółowe informacje podstawowe na temat substancji chemicznych, ryzyka zanieczyszczenia, klasyfikacji oraz sposobu obchodzenia się z substancjami. Nie dokonuje się rejestracji samego produktu, ale substancji, które go tworzą, nawet jeżeli stanowią one składnik preparatu bądź produktu. W myśl zasady „bez danych nie ma rynku” (ang. „No data, no market”) tylko zarejestrowane substancje chemiczne mogą być sprzedawane na rynkach europejskich. Substancje niezarejestrowane stają się nielegalne.

Proces wdrażania zaleceń REACH rozpoczął się wstępną rejestracją substancji wprowadzonych (ang. phase-in substances) trwającą od 1 czerwca do 1 grudnia 2008 roku. Rejestracja substancji występujących w dużych ilościach, zanieczyszczających środowisko oraz niebezpiecznych musi zostać przeprowadzona w ciągu trzech i pół roku od wejścia w życie rozporządzenia. W przypadku wszelkich innych substancji okres rejestracji trwa od trzech i pół roku do jedenastu lat.

Uponor a REACH
Uponor respektuje podstawowe zasady nowego rozporządzenia, które ma na celu poprawę zarządzania chemikaliami oraz odzyskanie zaufania społecznego dotyczącego korzystania z chemikaliów.

Według art. 3 nr 13 rozporządzenia REACH, Uponor jest dalszym użytkownikiem i w związku z tym nie jest zobowiązany do rejestracji swoich produktów/systemów. W określonych ramach czasowych dalsi użytkownicy muszą udzielić gwarancji, że używają oni tylko zarejestrowanych substancji.

Dostawcy firmy Uponor zostali zobowiązani do wstępnej rejestracji substancji znajdujących się w wykazie/poczynienia związanych z tym przygotowań do końca 2008 roku. Dostawcy ci potwierdzili rejestrację wstępną bądź zamiar rejestracji swoich produktów, aby móc zagwarantować dostarczanie produktów/systemów zgodnych z rozporządzeniem REACH firmie Uponor. Uponor będzie regularnie monitorował wywiązanie się z tego zobowiązania według rozporządzenia REACH w związku z produktami/systemami Uponor.

Na podstawie informacji podanych przez dostawców Uponor niniejszym oświadcza, że produkty/systemy firmy są zgodne z rozporządzeniem REACH. Jeśli substancje umieszczone w wykazie substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC, opublikowane przez Europejską Agencję Chemikaliów ECHA 28 października 2008 roku) będą wchodziły w skład produktów końcowych Uponor w stężeniu większym niż 0,1 % (procent wagowy), Uponor umieści informacje o nich w wyżej wspomnianych Kartach Charakterystyki Substancji Chemicznych.

W celu uzyskania informacji na temat roli każdego z producentów i obowiązków dotyczących rozporządzenia REACH należy skontaktować się z odpowiednim krajowym centrum informacyjnym. Dane kontaktowe krajowego centrum informacyjnego można znaleźć na stronie Europejskiej Agencji Chemikaliów ECHA .

Rozporządzenie REACH zawiera także przepisy dotyczące Kart Charakterystyki Substancji Chemicznych (ang. SDS). Są one kluczowym elementem komunikacji pomiędzy dostawcą a klientem i dotyczą kwestii bezpieczeństwa i zastosowania substancji i preparatów. Będziemy zatem umieszczać dodatkowe informacje (zwane „scenariuszami narażenia”) w Kartach Charakterystyki Substancji Chemicznych dotyczących narażenia na działanie ludzi oraz środowiska podczas korzystania z substancji/preparatów. Scenariusze te powinny dotyczyć wszelkiego możliwego zastosowania naszych produktów przez klientów.

Na tej stronie internetowej będziemy umieszczali dalsze informacje na ten temat oraz inne aktualne dane.

W przypadku pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod adresem e-mail: reach(at)uponor.com.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat nowego rozporządzenia REACH należy odwiedzić stronę internetową Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).
Do pobrania:

Deklaracja zgodności z rozporządzeniem REACH (wersja angielska)
Zamknij