Header Uni Pipe PLUS

Regulamin konkursu Uni Pipe PLUS

REGULAMIN KONKURSU „Uni Pipe PLUS”

 

§1 Definicje

Zastosowane w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Konkurs – konkurs „Uni Pipe PLUS” prowadzony zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 2. Facebook – internetowy portal społecznościowy działający pod adresem www. Facebook.com;
 3. Organizator KonkursuUponor Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000024111 posiadającą NIP 1130105560, REGON 01097972000000, o kapitale zakładowym 13.850.000,00 zł;
 4. Uczestnik – osoba fizyczna, która przystąpiła do konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem i która spełnia wymagania wskazane § 3 ust. 1;
 5. Komisja – Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora Konkursu;
 6. Administrator Danych Osobowych – Administratorem Danych Osobowych jest Organizator;
 7. Regulamin – oznacza niniejszy zbiór zasad konkursu „Uni Pipe PLUS”;
 8. Członek rodziny – oznacza małżonka, dzieci i rodziców;
 9. Post Konkursowy - post umieszczony przez Organizatora na stronie https://www.facebook.com/Uponor-Polska-1985619298233838informujący o Konkursie;
 10. Zadanie Konkursowe - zadanie wskazane w §2 ust.6 Regulaminu.

 

§2 Postanowienia ogólne i zasady Konkursu

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Poprzez dokonanie zgłoszenia do konkursu potwierdza zapoznanie się z regulaminem.
 3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 5 lutego 2020 roku o godzinie 10:00 i kończy się w dniu 19 lutego 2020 roku o godzinie 24:00.
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook na stronie typu funpage prowadzonej przez Organizatora umieszonej pod adresemhttps://www.facebook.com/Uponor-Polska-1985619298233838/
 6. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie:

  „Ile sekund zajmuje wyprodukowanie 200 m rury o średnicy 16x2,0 mm Uponor Uni Pipe Plus?”. Odpowiedz na pytanie konkursowe należy umieścić pod Postem Konkursowym https://www.facebook.com/Uponor-Polska-1985619298233838/

   

 7. W przypadku wysłania, przez co najmniej dwóch uczestników takiej samej odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę tylko odpowiedź nadesłaną, jako wcześniejszą.
 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Facebook, ani z nim związany. Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

§3 Uczestnik

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolności do czynności prawnych w chwili zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, niebędąca pracownikiem lub członkiem rodziny pracownika Organizatora oraz niebędąca pracownikiem lub członkiem rodziny pracownika żadnej ze spółek powiązanych z Organizatora.
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  1. jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;
  4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  5. jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
  6. korzysta wyłącznie ze swojego własnego profilu w portalu społecznościowym Facebook.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy: a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej); b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka; c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich; d) ingerują w mechanizm działania konkursu; e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku; f) nie ukończyli 18 lat.
 4. W konkursie nie mogą brać udziału przedsiębiorcy w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

 

§4 Nagrody i zasady przyznania nagrody

 1. Organizator jest fundatorem nagrody w Konkursie
 2. W konkursie zostanie przyznana następująca nagroda: Uponor Tacker – narzędzie o numerze katalogowym1002295.
 3. Do nagród wskazanych powyżej zostaną dodane dodatkowe nagrody pieniężne o wartości 11,11% wartości danej nagrody. Takie nagrody pieniężne nie zostaną wydane laureatom, lecz zostaną odprowadzone przez Organizatora na poczet należnego podatku od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo do jednej nagrody
 5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 6. Laureat może zrzec się prawa do nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 7. Nagroda będzie przyznawana w następujący sposób:
 1. W terminie 2 dni roboczych od zakończenia Konkursu Komisja dokona wyboru najtrafniejszej odpowiedzi udzielonej na pytanie: „Ile sekund zajmuje wyprodukowanie 200 m rury o średnicy 16x2,0 mm Uponor Uni Pipe Plus?”
 2. Organizator na stronie https://www.facebook.com/Uponor-Polska-1985619298233838/umieści informacje o laureatach konkursu
  1. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem portalu Facebook.com oraz poproszony o kontakt z Organizatorem w wiadomości prywatnej.
  2. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem poczty lub innego kuriera na wskazany przez Uczestnika adres.
  3. Warunkiem wysłania nagrody jest przekazanie w ciągu 5 dni roboczych od powiadomienia Uczestnika o przyznaniu nagrody, danych do przesyłki w wiadomości prywatnej przez portal Facebook.Dane do przesyłki powinny zawierać:

   a) imię i nazwisko,

   b) adres korespondencyjny,

   c) numer telefonu,

   d) numer NIP lub PESEL

   e) właściwy Urząd Skarbowy

  4. Brak pełnych danych potrzebnych do realizacji przesyłki może ją opóźnić lub uniemożliwić. W przypadku braku precyzyjnych danych w terminie 5 dni od powiadomienia od przyznaniu nagrody, Uczestnik traci do niej prawo, a nagroda przypada kolejnej osobie z właściwą/ najbardziej trafną odpowiedzią.
  5. Przyznane w konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w pkt. 10. powyżej.

§5 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres mailowy: promocja.bld.pl@uponor.com w terminie 14 dni od dnia wydania nagród.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji, a także żądanie reklamacyjne.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji pisemnie na adres e-mail, z którego reklamacja wpłynęła.

 

§6 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Konkursu.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej email: promocja.bld.pl@uponor.com
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. przeprowadzenia i wykonania Konkursu „Uni Pipe PLUS” zgodnie z Regulaminem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust.1 pkt f) Rozporządzenia 2016/679 „RODO”);
  2. realizacji obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz zakresu rachunkowości (art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzenia 2016/679 „RODO”);
  3. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przez takimi roszczeniami przez Organizatora (art. 6 ust.1 pkt f) Rozporządzenia 2016/679 „RODO”).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora, przez operatora pocztowego lub firmę kurierską, której zostanie powierzone przesłane nagród oraz przez podmiot zarządzający stroną na zlecenie Administratora.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia takich roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r 2016/679 („RODO”).;
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 9. Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu oraz uniemożliwia przekazanie Uczestnikowi nagrody.
 10. Uczestnik akceptując Regulamin i przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do Uczestnictwa w Konkursie, jak również na przekazywanie mu informacji handlowych drogą elektroniczną przez Organizatora.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin będzie dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostanie również udostępniony w formie elektronicznej na stroniewww.uponor.pl/instalacje
 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres promocja.bld.pl@uponor.com z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd o właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.