Regulamin Promocji Jesiennej

§ 1. Informacje ogólne

1. Organizatorem Promocji “Jesiennej” jest Uponor Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kolejowa 5/7, 01-217
Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000024111 posiadającą NIP 1130105560, REGON 01097972000000, o kapitale zakładowym
13.850.000,00 zł, zwana dalej Organizatorem.
2. Promocja trwa od 16 września 2019 r. do 15 listopada 2019 r. Zgłoszenia można wysyłać do dnia
30 listopada 2019 r.
3. Informacje o Promocji “Jesiennej” wraz z jej Regulaminem dostępne na stronie
www.uponor.pl/instalacje

§ 2. Definicje

1) Organizator – Uponor sp. z o.o., której dane zostały określone w § 1 ust. 1 niniejszego
Regulaminu;
2) Promocja “Jesienna” - promocja organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach
określonych w treści niniejszego Regulaminu;
3) Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji;
4) Uczestnik - przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną
niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonującą we
własnym imieniu działalność gospodarczą polegająca na wykonywaniu instalacji produktów
marki Uponor, który bierze udział w Promocji. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie
przedsiębiorca, co do którego Organizator wyraził zgodę na udział w Promocji – decyzja ta jest
uznaniową decyzją Organizatora;
5) Czas trwania Promocji – okres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
6) Czas na skorzystanie z Promocji - czas liczony od chwili zaakceptowania przez Organizatora
udziału w Promocji Uczestnika, w którym Uczestnik Promocji, nabywszy prawo do skorzystania z
Rabatu promocyjnego w czasie trwania Promocji, może nabyć Nagrodę na preferencyjnych
warunkach określonych w Regulaminie. Czas na przesłanie zgłoszeń promocyjnych został
określony na dzień 30 listopada 2019 r.
7) Nagroda –
a) Torba sportowa marki 4F z logo Uponor - za zakup produktów Uponor Smartix za kwotę co
najmniej 8.000,00 zł netto;
b) Nożyce do rur i peszla Uponor Multi – za zakup produktów Uponor Smartix za kwotę co
najmniej 15.000,00 zł netto
Każdemu z uczestników przysługują maksymalnie 3 nagrody na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie, co oznacza, że w okresie trwania Promocji żaden z uczestników nie
może uzyskać więcej niż 3 Nagród łącznie.
8) Produkty wchodzące w skład promocji - promocja dotyczy produktów Uponor Smatrix (produkty
automatyki sterującej) oznaczonymi następującymi indeksami: - 1087155 - 1087158 - 1087159 -
1087160 - 1087156 - 1087165 - 1071656 - 1071676 - 1071693 - 1071661 - 1071671 - 1071652 -
1071685 - 1071646 - 1084690 - 1071655 - 1086985 - 1087816 - 1087817 - 1086984 - 1086982 -
1086981 - 1086979 - 1071660 - 1087815 - 1071659 - 1071673 - 1071667 - 1093030 - 1093017 -
1093021 - 1093028 - 1093280 - 1093282 - 1093284 - 1093287 - 1093133 - 1093134 - 1093135 -
1087163 - 1087162 - 1071690 - 1087161 - 1086978 - 1087813 - 1087814 - 1087821 - 1087822 -
1086977 - 1086976 - 1086975 - 1086973 - 1086972 - 1087812 - 1087164 - 1071686 - 1071651 -
1071677 - 1083576 - 1083577 - 1071670 - 1086986 - 1071684 - 1083575

§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy, którym Organizator wyraził zgodę na
udział w Promocji i zaakceptowali Regulamin Promocji.
2. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik musi dokonać zakupu towarów Organizatora w dowolnym punkcie dystrybucyjnym w czasie
trwania Promocji za kwotę wskazaną w §2 ust. 7 Regulaminu.
3. Jeśli Uczestnik dokona zakupu:
a) produktów z serii Uponor Smatrix o wartości co najmniej 8.000,00 zł netto – przysługuje mu nagroda
określona w §2 ust. 7a;
b) produktów z serii Uponor Smatrix o wartości co najmniej 15.000,00 zł netto – przysługuje mu nagroda
określona w §2 ust. 7b.
4. Nagrodę Uczestnik może otrzymać poprzez przesłanie na adres e-mail:
promocja.bld.pl@uponor.com w tytule wpisując „Promocja jesienna” dowodu zakupu
dokonanego w punkcie sprzedaży w okresie promocji załączając do wiadomości czytelny scan
lub zdjęcie faktury potwierdzającej zakup produktów. Celem otrzymania Nagrody Uczestnik
zobowiązany jest podać adres do przesyłki Nagrody oraz określić którą z Nagród wybiera, z
ogrniaczeniami wynikającymi z niniejszego Regulaminu. Po zweryfikowaniu przez Organizatora
przesłanych danych nagroda jest wysyłana do Uczestnika za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Uczestnikiem promocji nie może być firma dystrybucyjna pośrednicząca w sprzedaży produktów organizatora.
5. Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z udziału w Promocji i tym samym cofnąć zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Promocji.
6. Jeśli Uczestnik nie skorzysta z Promocji w czasie do tego wyznaczonym, traci prawo do
skorzystania z Promocji “Jesiennej”.

§ 4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez
Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora. Reklamacja powinna zawierać
dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz
żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji,
nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego złożenie
reklamacji.
3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później
niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji
Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.
4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z
zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie
dyspozycją, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Dla zachowania formy
pisemnej wystarczające jest powiadomienie o stanowisku poprzez przesłanie odpowiedzi drogą
mailową na adres wskazany przez Uczestnika.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod
nazwą “Jesienna”.
2. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki
Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.
3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami
Regulaminu.
4. Do rozstrzygania sporów dotyczących Promocji właściwy będzie sąd powszechny wybrany
według właściwości miejscowej siedziby Organizatora.
5. Uczestnik akceptując Regulamin i przystępując do Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do Uczestnictwa w Promocji, jak również na
przekazywanie mu informacji handlowych drogą elektroniczną przez Organizatora.