Regulamin Promocji Wiosennej

 § 1. Informacje ogólne

1. Organizatorem Promocji “WIOSENNA” jest Uponor Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000024111 posiadającą NIP 1130105560, REGON 01097972000000, o kapitale zakładowym 13.850.000,00 zł, zwana dalej Organizatorem.

2. Promocja trwa od 6 maja 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

3. Informacje o Promocji “WIOSENNA” wraz z jej Regulaminem dostępne na stronie www.uponor.pl/pl-pl/instalacje/centrum-obsługi/promocja-wiosenna

§ 2. Definicje

1) Organizator – Uponor sp. z o.o., której dane zostały określone w §1 ust. 1 niniejszego Regulaminu;

2) Promocja “WIOSENNA” - promocja organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu;

3) Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji;

4) Uczestnik - przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, który bierze udział w Promocji. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie przedsiębiorca, co do którego Organizator wyraził zgodę na udział w Promocji – decyzja ta jest uznaniową decyzją Organizatora;

5) Czas trwania Promocji – okres wskazany w 1 ust. 2 Regulaminu;

6) Czas na skorzystanie z Promocji - czas liczony od chwili zaakceptowania przez Organizatora udziału w Promocji Uczestnika, w którym Uczestnik Promocji, nabywszy prawo do skorzystania z Rabatu promocyjnego w czasie trwania Promocji, może nabyć Nagrodę na preferencyjnych warunkach określonych w Regulaminie;

7) Nagroda – przy zakupie produktów Uponor za co najmniej:

3000 zł netto – niebieski kask budowalny z logo Uponor

7000 zł netto – granatowy softshell firmy 4F z logo Uponor

9000 zł netto – skrzynka na akcesoria z logo Uponor

Z wyłączeniem produktów o indeksach:

1059577

1059578

1059572

1063061

1063059

1063556

1062181

1063559

1063561

1013372

1013432

1013578

1013625

1013628

1022682

1008386

1047610

1033896

1087906

1087904

1062044

1062045

1062046

1047624

1047625

1087302

1087303

1086575

1086576

 

§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy, którym:

a) Organizator zaproponował uczestnictwo w Promocji;

b) wyrazili zgodę na uczestnictwo w Promocji;

c) zaakceptowali Regulamin Promocji.

2. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik musi dokonać zakupu towarów Organizatora w czasie trwania Promocji za minimum 3.000,00 zł netto (trzy tysiące złotych, 00/100), 7.000,00 zł netto (siedem tysięcy złotych, 00/100) lub 9.000,00 zł netto (dziewięć tysięcy złotych, 00/100) .

3. Jeśli Uczestnik dokona zakupu za minimum 3.000,00 zł netto, 7.000,00 zł netto lub 9.000,00 zł netto w wybranych punktach sprzedaży przysługuje mu prawo do otrzymania Nagrody na warunkach określonych w Regulaminie.

4. Nagrodę Uczestnik może otrzymać poprzez przesłanie na adres e-mail: promocja.bld.pl@uponor.com w tytule wpisując „WIOSENNA” dowodu zakupu dokonanego w punkcie sprzedaży w okresie promocji. Celem otrzymania Nagrody Uczestnik zobowiązany podać adres do przesyłki Nagrody. Po zweryfikowaniu przez Organizatora przesłanych danych nagroda jest wysyłana do Uczestnika za pośrednictwem firmy kurierskiej.  

5. Prawo do otrzymania Nagrody na warunkach określonych w Regulaminie przysługuje Uczestnikowi za zakup u Organizatora przekraczający 3.000,00 zł netto, 7.000,00 zł netto lub 9.000,00 zł netto.

6. Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z udziału w Promocji i tym samym cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Promocji.

7. Jeśli Uczestnik nie skorzysta z Promocji w czasie przeznaczonym na jego skorzystanie traci prawo do skorzystania z Promocji “WIOSENNA”.

 

§ 4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.

4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą “WIOSENNA”.

2. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.

3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.

4. Do rozstrzygania sporów dotyczących Promocji właściwy będzie sąd powszechny wybrany według właściwości miejscowej siedziby Organizatora.

5. Uczestnik akceptując Regulamin i przystępując do Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do Uczestnictwa w Promocji, jak również na przekazywanie mu informacji handlowych drogą elektroniczną przez Organizatora.