Separatory substancji ropopochodnych

Separatory substancji ropopochodnych

Skuteczne oczyszczanie ścieków deszczowych dzięki separatorom substancji ropopochodnych


Aktualne ustawodawstwo obliguje inwestorów do stosowania rozwiązań służących ochronie środowiska w zakresie oczyszczania ścieków deszczowych, gospodarczych i technologicznych zanieczyszczonych cieczami lekkimi takimi jak substancje ropopochodne, tłuszcze, itd. Do oddzielania zawiesin mineralnych oraz substancji olejowych zawartych w ściekach opadowych oraz przemysłowych, odprowadzanych z dróg i obiektów im towarzyszącym stosowane są w określonych warunkach urządzenia sedymentująco - flotacyjne, czyli układy separacji. Uponor Infra posiada w swojej ofercie separatory Weho SeL do separacji cieczy lekkich.

Separatory Weho typoszeregu SeL są urządzeniami przepływowymi, których zadaniem jest usuwanie niezemulgowanych olejów, benzyn oraz oddzielanie zawiesin mineralnych (piasku, błota itp.). Znajdują swoje zastosowanie w układach zlewni miejskich, sieciach deszczowych zakładów przemysłowych, w kanalizacji deszczowej baz transportowych, paliwowych czy sprzętowych, placów manewrowych, parkingów, dróg i autostrad oraz wielu innych obiektach.

Zasada działania

Proces oczyszczania przebiega dwuetapowo. W komorze szlamowej zachodzi sedymentacja zawiesiny mineralnej - piasku i błota. Ścieki deszczowe docierają do separatora uprzednio podczyszczone w zintegrowanym osadniku wstępnym. W komorze separacji oprócz działania sił ciężkości wykorzystano fizyczne procesy adsorpcji i koalescencji. Drobiny oleju nawarstwiają się na powierzchni wielostrumieniowych równolegle rozmieszczonych sekcji lamelowych (adsorpcja), gdzie łączą się w coraz większe aglomeraty (koalescencja) i migrują po dolnej stronie sekcji lamelowych ku powierzchni, tworząc film olejowy. Separatory standardowo wyposażone są w układy zamykające, które po zgromadzeniu maksymalnej ilości cieczy lekkiej w separatorze, samoczynnie zamykają jego odpływ zapobiegając w ten sposób zanieczyszczeniu odbiornika. Dodatkowo separator Weho SeLFOZP wyposażony jest w niezależne od komory separacji obejście hydrauliczne prowadzone wewnątrz separatora, które pozwala przyjąć wydajność pięciokrotnie większą od nominalnej (opcjonalnie obejście hydrauliczne 10-krotne).

Budowa separatorów

Zbiorniki separatorów Weho SeL wykonane są z polietylenowych rur dwuściennych Weholite o sztywności obwodowej w zakresie SN2-SN8 (wg PN-EN ISO 9969). Zastosowane wielostrumieniowe wkłady lamelowe odporne są na rozkład biologiczny i działanie substancji ropopochodnych. Otwory rewizyjne separatorów przystosowane do zabudowy kręgami betonowymi lub systemowymi studzienkami włazowymi. Wszystkie urządzenia wyposażone są w stopy do postawienia zbiornika na podłożu.

Wyposażenie dodatkowe:

  • zamknięcie awaryjne na dopływie do separatora,
  • układy do pomiaru natężenia przepływu z regulatorami przepływu,
  • klapa zwrotna końcowa,
  • sondy pomiarowe z systemem alarmowym dźwiękowym i/lub świetlnym (NT-SET) wskazującym ilość zebranej cieczy lekkiej i osadu w części szlamowej osadnika,
  •  olejofilne wkłady sorpcyjne stosowane dla uzyskania ponadnormatywnej jakości ścieków,
  • zintegrowane z separatorem pompownie ścieków,
  • instalacje opróżniające ułatwiające czyszczenie i obsługę separatorów (NT-UO),
  • powiększone osadniki wstępne przy występowaniu nadmiernych ilości zawiesin mineralnych.

 

Wsparcie dla nietypowych rozwiązań retencji wód opadowych


Czy potrzebujesz produktu dopasowanego do indywidualnych wymagań lub kompleksowych rozwiązań? Oferujemy pełne wsparcie w zakresie: projektowania i obliczeń, produktów "na miarę" dostosowanych do indywidualnych potrzeb, prac w terenie, wsparcia technicznego i zarządzania projektami.

Rozwiązania projektowe Uponor Infra
Contact Uponor Infra 360° -project services