separatory substancji ropochodnych

Kanalizacja deszczowa

Separatory substancji ropopochodnych

Skuteczne oczyszczanie ścieków deszczowych dzięki separatorom

 

Aktualne ustawodawstwo obliguje inwestorów do stosowania rozwiązań służących ochronie środowiska w zakresie oczyszczania ścieków deszczowych, gospodarczych i technologicznych zanieczyszczonych cieczami lekkimi takimi jak substancje ropopochodne, tłuszcze, itd. Do oddzielania zawiesin mineralnych oraz substancji olejowych zawartych w ściekach opadowych oraz przemysłowych, odprowadzanych z dróg i obiektów im towarzyszącym stosowane są w określonych warunkach urządzenia sedymentująco - flotacyjne, czyli układy separacji. Uponor Infra posiada w swojej ofercie separatory Weho SL do separacji cieczy lekkich.

Separatory Weho typoszeregu SL są urządzeniami przepływowymi, których zadaniem jest usuwanie niezemulgowanych olejów, benzyn oraz oddzielanie zawiesin mineralnych (piasku, błota itp.). Znajdują swoje zastosowanie w układach zlewni miejskich, sieciach deszczowych zakładów przemysłowych, w kanalizacji deszczowej baz transportowych, paliwowych czy sprzętowych, placów manewrowych, parkingów, dróg i autostrad oraz wielu innych obiektach.

Zbiorniki separatorów Weho SL wykonane są z polietylenowych rur dwuściennych Weholite o sztywności obwodowej w zakresie SN2-SN8 (wg PN-EN ISO 9969). Zastosowane wielostrumieniowe wkłady lamelowe odporne są na rozkład biologiczny i działanie substancji ropopochodnych. Otwory rewizyjne separatorów przystosowane do zabudowy kręgami betonowymi lub systemowymi studzienkami włazowymi. 


Katalog Produktów
Separator Uponor Infra

Zalety separatorów

 

  • Możliwość stosowania na dużych zlewniach miejskich kompletnych urządzeń zintegrowanych (osadnik i separator) bez utraty sprawności i parametrów pracy całego układu
  • Możliwość wykonania i przyłączenia do separatorów dużych kolektorów deszczowych
  • Małe zagłębienie separatorów przy dużej objętości roboczej układu
  • Do stosowania przy kanalizacji o zagłębieniu do 8m poniżej rzędnej terenu, w terenie obciążonym ruchem kołowym do 100 [kN/oś], a także na terenach występowania szkód górniczych do IV kategorii włącznie.

Separatory przepływowe z wkładem lamelowym

Zasada działania

Zasada działania separatora

Proces oczyszczania przebiega dwuetapowo. W komorze osadowej zachodzi sedymentacja zawiesiny mineralnej - piasku i błota. Ścieki deszczowe docierają do separatora uprzednio podczyszczone w zintegrowanym osadniku wstępnym. W komorze separacji oprócz działania sił ciężkości wykorzystano fizyczne procesy adsorpcji i koalescencji. Drobiny oleju nawarstwiają się na powierzchni wielostrumieniowych równolegle rozmieszczonych sekcji lamelowych (adsorpcja), gdzie łączą się w coraz większe aglomeraty (koalescencja) i migrują po dolnej stronie sekcji lamelowych ku powierzchni, tworząc film olejowy. Cząstki stałe takie jak piasek, żwir itp. opadają pod wpływem sił ciężkości i gromadzą się na dnie separatora, doczyszczając dodatkowo ścieki z zawiesin.
Separatory standardowo wyposażone są w układy zamykające, które po zgromadzeniu maksymalnej ilości cieczy lekkiej w separatorze, samoczynnie zamykają jego odpływ zapobiegając w ten sposób zanieczyszczeniu odbiornika. 
separator Uponor Infra
Wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie dodatkowe separatora

  • Sondy pomiarowe ilości zawiesin i substancji ropopochodnych zgromadzonych w separatorze z systemem alarmowym dźwiękowym i/lub świetlnym (NT-SET, NT-OS)
  • Instalacje opróżniające ułatwiające czyszczenie i obsługę separatorów (NT-U)
  • Zamknięcie awaryjne na dopływie do separatora
  • Układy do pomiaru natężenia przepływu z regulatorami przepływu
  • Klapa zwrotna na wylocie urządzenia.
separator z klapą zwrotną Uponor

Budowa kolektorów deszczowych w Nowych Polkowicach

Firma Uponor Infra dostarczyła rury PEHD Weholite SN8 w zakresie średnic dn 500÷1600mm wraz z układem separacji i podczyszczania wód opadowych a także studzienki. W trakcie realizacji projektu ciężkie i skomplikowane konstrukcje separatorów betonowych zostały zastąpione nowoczesnym systemem separacji i podczyszczania wód opadowych w technologii Weholite o średnicy dn 3000mm.

Więcej informacji na temat separatorów

1A514B50AEBF4A22B210BDC590327083

Systemy retencyjne Uponor Infra

Broszura

PDF 3.67MB
EC0C49DFC05349079B5C36967D1F35B4

Katalog Produktów 2019

Katalog Produktów wersja PL, ENG, RUS

PDF 11.99MB
727806CB3F2B4A42898262311FA0DB2C

Projekty referencyjne Uponor Infra

Broszura

PDF 5.41MB